TT38

Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 25a. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm …

Read More »

Đưa hàng về bảo quản

Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 32. Đưa hàng về bảo quản 1. Hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được đưa về bảo quản theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tài chính về doanh nghiệp ưu tiên. …

Read More »

Thông quan hàng hóa

Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 34. Thông quan hàng hóa 1. Thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 2. Quyết định thông quan hàng hóa a) Nếu kết quả kiểm …

Read More »

Giải phóng hàng hóa

Giải phóng hàng

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 33. Giải phóng hàng Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và được hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Trường hợp …

Read More »

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Giải phóng hàng

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm: a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư …

Read More »

Thủ tục hủy tờ khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 22. Hủy tờ khai hải quan a) Trách nhiệm người khai hải quan: a.1) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai …

Read More »

Các trường hợp hủy tờ khai

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 22. Hủy tờ khai hải quan 1. Các trường hợp hủy tờ khai a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây: a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày …

Read More »

Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu

Giải phóng hàng

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 53. Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu: 1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho …

Read More »

Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan …

Read More »

Đăng ký tờ khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có …

Read More »