Luật Hải quan

Trị giá hải quan

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 86. Trị giá hải quan 1. Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Trị giá hải quan đối với …

Read More »

Kiểm tra sau thông quan

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 77. Kiểm tra sau thông quan 1. Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài …

Read More »

Thông quan hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 37. Thông quan hàng hóa 1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan. 2. Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp, nộp chưa đủ số …

Read More »

Giải phóng hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ 1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác …

Read More »

Kiểm tra thực tế hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ 1. Hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra thực tế: a) Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp; b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Hàng hóa thuộc trường …

Read More »

Quy định về khai hải quan

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 29. Khai hải quan 1. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí thông tin tờ khai hải quan. 2. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp …

Read More »

Xác định xuất xứ hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 27. Xác định xuất xứ hàng hóa 1. Đối với hàng hóa xuất khẩu: a) Cơ quan hải quan xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên cơ sở kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan, chứng …

Read More »

Địa điểm làm thủ tục hải quan

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với website https://hocthucte.vn/ Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan: 1. Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện …

Read More »

Trách nhiệm Khi làm thủ tục hải quan

luật hai quan

Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ l1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:   a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 …

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

luật hai quan

Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan 1. Người khai hải quan có quyền: a) Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, …

Read More »
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HẢI QUAN XNK
88 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh //